Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Pro-Casa

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Pro-Casa Installatie- & Afbouwbedrijf,

gevestigd en kantoorhoudende op Jan Rijksenstraat 40 ALMERE,

hierna te noemen: Pro-Casa

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon en hun vertegenwoordigers die aan Pro-Casa opdracht hebben gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

 1. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Pro-Casa uit andere hoofde direct verband houdend met de opdracht worden verricht, dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Pro-Casa en een opdrachtgever waarop Pro-Casa deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pro-Casa, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle mondeling of schriftelijk uitgebrachte offertes en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend, totdat door opdrachtgever de opdracht schriftelijk is aanvaard. Pro-Casa behoudt zich het recht voor de aanbiedingen te wijzigen of in te trekken indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na het uitbrengen van de offerte deze rechtsgeldig ondertekend aan Pro-Casa heeft geretourneerd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Pro-Casa retour is ontvangen en ondertekend.
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Na verzending van de opdrachtbevestiging aan opdrachtgever wordt de ontvangst van bescheiden ter verwerking in ieder geval aangemerkt als totstandkoming van de overeenkomst.
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Pro-Casa derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Pro-Casa zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pro-Casa het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Pro-Casa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pro-Casa is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Pro-Casa de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn.
 2. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 3. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever nadat Pro-Casa hem heeft verwittigd. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 4. Komen Pro-Casa en opdrachtgever bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij Pro-Casa bij het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Pro-Casa behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
 5. Pro-Casa blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Pro-Casa zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Pro-Casa de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Pro-Casa daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Pro-Casa geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 7 werkdagen in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Pro-Casa op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • na het sluiten van de overeenkomst aan Pro-Casa ter kennis gekomen omstandigheden geven Pro-Casa goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Pro-Casa de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 1. In de genoemde gevallen is Pro-Casa bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Pro-Casa schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, dan wel binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Pro-Casa te worden kenbaar gemaakt.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Pro-Casa de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels
 3. voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Pro-Casa slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 5 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Pro-Casa, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Het honorarium van Pro-Casa, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Indien Pro-Casa met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Pro-Casa niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Pro-Casa mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Pro-Casa kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.
 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen de op de factuur aangegeven periode, op een door Pro-Casa aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van de in de factuur genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Pro-Casa en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Pro-Casa onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

 1. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 115,00.
 2. Indien Pro-Casa aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien Pro-Casa aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. Pro-Casa is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van Pro-Casa van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het factuurbedrag dat Pro-Casa voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 2. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin, dienen binnen een maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pro-Casa of haar ondergeschikten.
 4. Pro-Casa is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. Pro-Casa heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
 6. Pro-Casa is niet aansprakelijk voor beschadiging of te niet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Pro-Casa, of derden.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pro-Casa geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pro-Casa niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pro-Casa worden daaronder begrepen.
 2. Pro-Casa heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pro-Casa haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Pro-Casa opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Pro-Casa niet mogelijk, is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Pro-Casa bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Pro-Casa zich de rechten en bevoegdheden voor die Pro-Casa toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Pro-Casa tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Pro-Casa, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door Pro-Casa eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Pro-Casa worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Pro-Casa behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter in de vestigingsplaats van Pro-Casa is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Pro-Casa het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Pro-Casa en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Deponering van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad in april 2003, onder nummer. Op verzoek wordt door Pro-Casa aan belanghebbenden een exemplaar kosteloos toegezonden.
Deze voorwaarden zijn herzien op 10 oktober 2013.